Select Page

Interesne dejavnosti

Načrt interesnih dejavnosti je sestavni del letnega delovnega načrta za posamezno šolsko leto.V načrtu so opredeljene vsebine in fond ur interesnih dejavnosti za vsak vzgojno-izobraževalni program, ki ga izvajamo v Srednji šoli Zagorje, in za vsak letnik posebej.

Šola je pedagoško in organizacijsko odgovorna za organizacijo interesnih dejavnosti. Razrednik posameznega oddelka vodi posebno evidenco o vsebinah in področjih, ki jih je dijak opravil.

Šola lahko, po lastni presoji, prizna dijaku opravljene dejavnosti po dijakovi prosti izbiri, tudi če jih ni opravil v organizaciji šole. Vendar lahko delež teh ur znaša le 30% ur, ki so določene za posamezni program in letnik, 70% ur mora dijak opraviti iz vsebin, ki jih organizira šola. Dijak mora za dejavnosti, ki jih je opravil izven šole, prinesti pisno potrdilo.

Interesne dejavnosti so organizirane skozi vse šolsko leto, posebej pa še v zadnjem tednu pouka za dijake 1 ., 2. in 3. letnikov. Dijaki ne morejo biti opravičeni ali oproščeni opravljanja interesnih dejavnosti.

Dijak mora obveznosti iz interesnih dejavnosti opraviti v tekočem šolskem letu, v nasprotnem primeru ni uspešno opravil letnika. Če razrednik ob koncu pouka ugotovi, da dijak ni opravil ID, se dijaku ponudi možnost, da opravi vsebine, ki jih šola posebej določi za zamudnike. Teh ur dijak ne more opraviti izven šole, temveč samo v organizaciji šole.

 

ID se v skladu s Pravilnikom o šolski dokumentaciji evidentirajo v letnem spričevalu in osebnem listu: opravil/ni opravil.

 

INTERESNE DEJAVNOSTI V ORGANIZACIJI ŠOLE

 

Skupni enotni del:

 

 • športni dnevi,
 • kulturne in zgodovinske ekskurzije,
 • strokovne ekskurzije,
 • naravoslovni dnevi,
 • obisk sejemskih prireditev
 • tečaj PP,
 • različne delavnice po načrtuID.

 

Dejavnosti po dijakovi izbiri:

 

 • tekmovanja v znanju (matematika, tuji jeziki, tehnika prodaje, gostinsko področje, ekonomija, zdravstvo),
 • tekmovanje za Cankarjevo priznanje,
 • sodelovanje v šolskem glasilu Prelom,
 • sodelovanje pri projektih in raziskovalnih nalogah,
 • aktivna udeležba v šolskih krožkih,
 • gledališki abonma,
 • udeležba na različnih predavanjih v šoli.

 

Dijak mora opraviti 70% ur iz vsebin, ki jih ponuja in organizira šola.

 

PROGRAMI IN DEJAVNOSTI, KI NE POTEKAJO V ORGANIZACIJI ŠOLE

 

 • glasbenašola,
 • organizirani športni in plesni treningi,
 • aktivnosti v različnih kulturno-umetniških društvih (pevski zbor …),
 • tečaji tujih jezikov, računalništva, različnih spretnosti in znanj,
 • pedagoško delo v planinski, taborniški ali skavtski organizaciji,
 • sodelovanje v drugih društvih (gasilci…).

 

Dijak ima možnost opraviti 30 % ur izven šole.

Dostopnost